INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízeni“)

 Jsem informován/a, že v souvislosti s mým dotazem, určeným subjektu koronavirus-dezinfekce.cz

(dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje Osobní údaje:

 1. Jméno, příjmení
 2. Kontaktní údaje v rozsahu telefon a e-mail a lokalita zásahu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem učinění nezávazné cenové nabídky dezinfekce, případně pro místo zásahu.

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1) až 4), po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 1. Příslušné orgány státní správy a samosprávy
 2. Google Czech Republic, s.r.o., Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ 27604977 (provozování platformy Google Forms a Google Drive).

a to za účelem

 1. nezávazné cenové nabídky dezinfekce prostor dle potřeb poptávajícího
 2. určení místa zásahu
 3. vyhodnocování návštěvnosti stránek
 4. kontrolu ze strany orgánů státní správy

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše Osobních údajů nemohu žádat ani o nabídku a ani o dezinfekční zásah.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje

 1. Jméno, příjmení
 2. Kontaktní údaje v rozsahu telefon a e-mail a lokalita zásahu.

Za účelem

 1. nezávazné cenové nabídky dezinfekce prostor dle potřeb poptávajícího
 2. určení místa zásahu
 3. vyhodnocování návštěvnosti stránek
 4. kontrolu ze strany orgánů státní správy

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 1. telefonní číslo,
 2.  e-mail,
 3. datum narození.

za účelem poskytnutí cenové nabídky, případně dezinfekčního zásahu v uvedeném místě.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 1. Příslušné orgány státní správy a samosprávy
 2. Google Czech Republic, s.r.o., Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ 27604977 (provozování platformy Google Forms a Google Drive).

Jsem srozuměn/a se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle č 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle č 16 Nařízení),
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování Osobních údajů vpřípadech dle č. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů vpřípadech stanovených v č 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle č 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údaj stížnost podle č 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsme si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.

V ……………………..………… dne ………….………

….……………………………………………………………………………..

Svá práva může subjekt údajů uplatnit doručením žádosti na korespondenční adresu správce nebo e-mailem:
a) korespondenční adresa: koronavirus-dezinfekce.cz, Čimická 131, 180 00, Praha 8 – Čimice
b) e-mail: [email protected].